FP Cicle Superior de Laboratori de Diagnòstic clínic i biomèdic


Titulació: Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic


Durada: 2 anys acadèmics


Horaris: Online


  1. torn de matí: de 8 a 14:20 hores

  2. torn de tarda: de 15 a 20:20 hores


Objectius:

  1. Detectar les alteracions bioquímiques de l'organisme.

  2. Capacitació per a la utilització dels equips i materials adequats.

  3. Recollir mostres i realitzar treballs de recerca.

  4. Interpretar estudis clínics i actuar segons les normes de qualitat, de seguretat i mediambientals.L'Institut de Formació Professional Roger de Llúria ofereix uns estudis que compleixen el que estableix la normativa vigent per a impartir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori de diagnòstic clínic (formació vàlida per a l'exercici professional a la Unió Europea).Titulació 100% Oficial - Ministeri d'EducacióFinançament personalitzat i a la teva mida
Pràctiques FCT en empreses líders de el sectorPlaces limitades
Àmplia Borsa de Treball

• Realització d’estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
• Recollida, registre, classificació i distribució de mostres biològiques humanes
• Realització d’estudis microbiològics processant i analitzant mostres d’origen humà.
• Realització d’estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de la medul·la òssia i de la sang humanes i obtenir hemo derivats

• Identificar els tipus de mostres biològiques, relacionant-les amb les anàlisis a efectuar.

• Realitzar la recollida i distribució de les mostres biològiques més habituals, aplicant els protocols específics de la unitat.

• Fer la recollida i distribució de les mostres biològiques humanes obtingudes per procediments cruents.

• Classificar els materials, equips bàsics i reactius utilitzats en laboratori descrivint la seva utilització i el manteniment.

• Fer dissolucions i dilucions de mostres i reactius, justificant càlculs de masses, volums i concentracions.

• Realitzar la valoració tècnica de la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts, utilitzant eines estadístiques.

• Aplicar sistemes de gestió de la qualitat en el laboratori clínic i d’anatomia patològica analitzant normes de qualitat.

• Aplicar tècniques de PCR i / o d’electroforesi, l’estudi d’àcids nucleics, o de proteïnes seleccionant el tipus de tècnica en funció de l’estudi a elaborar.

• Aplicar les tècniques utilitzades en el laboratori de bioquímica clínica, identificant els equips i les seves aplicacions.

• Realitzar tècniques d’estudi de mostres d’orina, seguint els protocols establerts, tècniques de tinció en extensions de sang perifèrica i moll d’os, identificant els tipus cel·lulars presents i tècniques immunològiques basades en reaccions antigen-anticòs secundàries, diferenciant els seus fonaments.

• Tenir el títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.

• Estar en possessió d’un títol de Tècnic de FP (CFGM).

• Disposar d’un altre títol de Tècnic Superior de FP o equivalent a efectes acadèmics.

• Tenir un títol de Tècnic Superior.

• Estar en possessió d’una titulació universitària oficial.

• Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Mòdul professional 1: Gestió de Mostres Biològiques
Durada: 198 hores
UF 1: organització de el sistema sanitari. 33 hores
UF 2: recollida, conservació i transport de mostres biològiques. 99 hores
UF 3: prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics. 33 hores
Mòdul professional 2: Tècniques Generals de Laboratori
Durada: 198 hores
UF 1: tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies. 105 hores
UF 2: tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges. 30 hores
UF 3: control de qualitat en el laboratori. 30 hores
Mòdul professional 3: Biologia Molecular i Citogenètica
Durada: 132 hores
UF 1: citogenètica i tècniques d’hibridació. 52 hores
UF 2: tècniques de biologia molecular. 80 hores
Mòdul professional 4: Anàlisi Bioquímica
Durada: 198 hores
UF 1: tècniques de laboratori de bioquímica. 43 hores
UF 2: anàlisis bioquímiques dels components metabòlics. 80 hores
UF 3: anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femta i estudis especials. 42 hores
Mòdul professional 5: Microbiologia Clínica
Durada: 165 hores
UF 1: identificació de grups bacterians. 99 hores
UF 2: identificació de fongs, paràsits i virus. 33 hores
Mòdul professional 6: Tècniques d’Anàlisi Hematològica
Durada: 165 hores
UF 1: tècniques d’anàlisi de cèl·lules sanguínies. 95 hores
UF 2: tècniques de valoració de l’hemostàsia. 30 hores
UF 3: el banc de sang. 40 hores
Mòdul professional 7: Tècniques de imunodiagnòstic
Durada: 99 hores
UF 1: tècniques immunològiques. 63 hores
UF 2: malalties immunitàries. 36 hores
Mòdul professional 8: Fisiopatologia General
Durada: 198 hores
UF 1: fisiopatologia de l’organisme humà. 115 hores
UF 2: fisiopatologia de el sistema immunitari, infeccions i neoplàsies. 50 hores
Mòdul professional 9: Formació i Orientació Laboral
Durada: 99 hores
UF 1: incorporació a la feina. 66 hores
UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores
Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa Emprenedor
Durada: 66 hores
UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores
Mòdul professional 11: Projecte de Laboratori Clínic i Biomèdic
Durada: 66 hores
UF 1: projecte de laboratori clínic i biomèdic. 66 hores
Mòdul professional 12: Formació en Centres de Treball
Durada: 416 hores

• Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.
• Tècnic/a superior en laboratori d’investigació i experimentació.
• Tècnic/a superior en laboratori de toxicologia.
• Delegat/a comercial de material i productes de laboratori i hospitalari.

Podem ajudar-te?

Omple el següent formulari o envia un mail a admissions@institutrogerdelluria.com i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes i enviar-te la documentació necessària.