1. Política de privacitat INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com dels dades personals de què disposi INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL recavades per qualsevol altre mitjà o motiu. En aquest sentit, INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL Mare de Deu del Coll, 40 08023 Barcelona Telf.: 932171046 Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: rgpd@fprogerdelluria.com 2. Recollida, finalitat i tractament de dades INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al mateix temps, INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial , així com l’enviament d’informacions que tinguin relació amb el servei rebut. Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació comercial i el temps necessari per la prescripció de responsabilitats després d’haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades. 3. Comunicació d’informació a tercers INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679. 4. Drets dels usuaris El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament o són conservades per part de l’INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: INSTITUT DE FORMACIÒ PROFESIONAL SANITARIA ROGER DE LLÚRIA, SCCL, Mare de Deu del Coll Nº 40, 08023 Barcelona, o enviant un correu electrònic a: rgpd@fprogerdelluria.com, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) em ambdós casos. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders. També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.